“กรมขนส่ง” เร่งตรวจสอบแก๊งตรวจสภาพทิพย์ พบทำผิดลงโทษเด็ดขาด

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และโฆษก ขบ. เปิดเผยว่า จากกรณีที่นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ว่าที่ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ออกมาเปิดเผยถึงขบวนการตรวจสภาพรถทิพย์ จ.สกลนคร ระบุว่า ช่างตรวจสภาพของรัฐบางคน มีเครื่องบินเล็กเป็นของตัวเอง มีอพาร์ตเมนต์ มีรถยนต์หรู ทั้งที่เงินเดือน 30,000-40,000 บาทนั้น ขบ. ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องนี้แล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อมูลดังกล่าว เพราะการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำเฉพาะตัวบุคคล ดังนั้นจะตรวจสอบเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย อย่างไรก็ตามหากตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า เจ้าหน้าที่ ขบ. กระทำผิดหรือเรียกรับผลประโยชน์ในการดำเนินการต่างๆ ขบ. จะดำเนินการทางกฎหมายและลงโทษทางวินัยกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด ซึ่งโทษหนักสุดถึงขั้นให้ออกจากราชการ

สำหรับการตรวจสภาพรถที่นำมาจดทะเบียนรถใหม่เป็นการดำเนินการตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 กล่าวคือ รถที่จะจดทะเบียนต้องมีเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และผ่านการตรวจสภาพจากนายทะเบียน อย่างไรก็ตาม จากประเด็นที่ปรากฏจากสื่อมวลชนว่า ทำไมรถใหม่ยังต้องนำรถมาตรวจสภาพอีกนั้น ขบคำพูดจาก ทดลองสล็อต ใหม่ล่าสุด. จะเร่งประสานผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ผลิตรถ สถาบันการเงิน (ไฟแนนซ์ ลิสซิ่ง) เพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบมิให้เกิดภาระหรือความยุ่งยากกับประชาชน โดยประชาชนที่ประสงค์จะจดทะเบียนรถด้วยตนเอง สามารถนำเอกสารจากสถาบันการเงินผู้แทนจำหน่ายมายื่นจดทะเบียนได้ทันที และเสียค่าธรรมเนียมและภาษีรถตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่ต้องทำการตรวจสอบรถอีกดังเช่นปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

นายเสกสม กล่าวต่อว่า นอกจากนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุง แก้ไข เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินการจดทะเบียนรถ เนื่องจากเกิดการใช้รถไม่จดทะเบียน ทำให้ภาครัฐขาดรายได้จากการเสียภาษีรถประจำปี โดยจะประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าเพื่อทำความเข้าใจให้กับประชาชนผู้ซื้อรถ และบริษัทผู้ผลิตรถ สถาบันการเงิน (ไฟแนนซ์หรือลิสซิ่ง) รวมทั้งผู้แทนจำหน่ายรถให้ปรับตัว และเกิดความสะดวกในการดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถต่อไปคำพูดจาก ฟรี เกมสล็อตทดลองเล่น

ผู้มีความประสงค์ดำเนินการจดทะเบียนรถใหม่ ต้องใช้เอกสารหลักฐานประกอบการจดทะเบียนรถ ดังนี้ 1.แบบคำขอจดทะเบียน 2.หนังสือแจ้งจำหน่ายและการรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจำหน่าย 3.หลักฐานการได้มาของรถ เช่น ใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี สัญญาเช่าซื้อ เป็นต้น 4.หลักฐานการทำประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาความคุ้มครอง 5.หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว แล้วแต่กรณี 6.กรณีเจ้าของรถไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบหลักฐานประจำตัวผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ

ส่วนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรถใหม่ ได้แก่ 1.ค่าคำขอ คำขอละ 5 บาท 2.ค่าตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ ครั้งละ 10 บาท/ค่าตรวจสภาพรถยนต์และรถอื่น ครั้งละ 50 บาท 3.ค่าใบคู่มือจดทะเบียนรถ 100 บาท 4.ค่าแผ่นป้ายทะเบียนรถ แผ่นละ 100 บาท 5.ค่าภาษีประจำปี

นายเสกสม กล่าวอีกว่า สำหรับกรณีเมื่อผู้เช่าซื้อ ผ่อนชำระค่างวดรถหมดแล้ว หากเป็นการโอนปิดบัญชีจากสถาบันทางการเงินมายังผู้เช่าซื้อจะได้รับการยกเว้นการตรวจสภาพ โดยผู้เช่าซื้อชำระเพียงค่าธรรมเนียมคำขอ 5 บาท และค่าธรรมเนียมการโอน 100 บาท รวมเป็นเงิน 105 บาท ซึ่งมีเอกสารหลักฐานประกอบคำขอโอนรถโดยการเช่าซื้อดังนี้ 1.แบบคำขอโอนและรับโอน 2.ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 3.สำเนาสัญญาเช่าซื้อ 4.ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าซื้อ และใบกำกับภาษีงวดสุดท้าย พร้อมหนังสือยืนยันการชำระเงินครบถ้วนตามสัญญา 5.หลักฐานประจำตัวผู้โอนและผู้รับโอน

ทั้งนี้หากพบหรือมีข้อสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกกระทำผิดหรือเรียกรับผลประโยชน์ในการดำเนินการต่างๆ ของ ขบ. สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ เพจ facebook “กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News” โดยกรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการทางกฎหมายและลงโทษทางวินัยกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดต่อไป