เปิดธุรกรรมผิดปกติ STARK ปลอมยอดขาย โอน 1 หมื่นล้าน ให้บริษัทรายเดียว

ก.ล.ต.เตือนนักลงทุนระวัง STARK หลังผลสอบ Special Audit พบข้อมูลผิดปกติ

STARK เปิดงบการเงินใหม่ 2 ปีล่าสุด ขาดทุนอ่วม 12,640 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ คำพูดจาก สล็อต777 เว็บตรง

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมปี 2565 บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK ระบุว่า ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชีถึงรายการผิดปกติจำนวนมาก ที่มีการแสดงข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เกี่ยวโยงกับบริษัทย่อย ส่งผลกระทบต่องบการเงินรวมของบริษัท ซึ่งหนึ่งในนั้นมีลักษณะการปลอมแปลงการขายสินค้าอยู่ด้วย

โดยในปี 65 บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ออกเอกสารขายสินค้าแต่ไม่ได้ส่งสินค้าให้กับลูกค้าจริง

ส่งผลให้รับรู้รายได้จากการขายในปี 65 สูงเกินจริงจำนวน 5,005 ล้านบาท และในปี 64 จำนวน 923 ล้านบาท รวมถึงก่อนปี 64 จำนวน 97 ล้านบาท

ทั้งนี้ยังพบว่าในรายการขายจำนวน 1,890 ล้านบาท ไม่ได้มีการจัดส่งสินค้าจริง และไม่ได้รับชำระเงินจากลูกหนี้การค้าแต่ละรายจริง แต่เป็นการรับชำระเงินจาก บริษัท เอเชีย แปซิฟิก ดริลลิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายหนึ่ง และ บริษัท ไทย เคเบิ้ล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ STARK

นอกจากนี้ เฟ้ลปส์ ดอด์จ ได้จ่ายค่าสินค้าล่วงหน้าให้กับบริษัทคู่ค้า 3 ราย เป็นจำนวน 10,451 ล้านบาท ในเดือน พ.ย.-ธ.ค.65 ซึ่งปกติ เฟ้ลปส์ ดอด์จ จะไม่จ่ายเงินล่วงหน้าเวลาสั่งซื้อสินค้า แต่กลับมีการจ่ายเงินดังกล่าวให้กับ บริษัท เอเชีย แปซิฟิก ดริลลิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งไม่ใช้บริษัทคู่ค้า 3 ราย

ขณะในระหว่างเดือน ธ.ค. 65 มีการรับชำระเงินจากลูกหนี้การค้า จำนวน 2,034 ล้านบาท และ 4,052 ล้านบาท โดยอ้างว่ามาจากการขายสินค้าในปี 64 ของบริษัท Thinh Phat Cables Joint Stock Company (TPC) ในเวียดนาม ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ เฟ้ลปส์ ดอด์จ แต่กลับพบว่าเงินดังกล่าวได้รับโอนมาจาก บริษัท เอเชีย แปซิฟิก ดริลลิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

จากข้อมูลที่ปรากฏดังกล่าว สะท้อนว่ามีการปลอมแปลงการซื้อขายเกิดขึ้นในเฟ้ลปส์ ดอด์จบริษัทย่อยของ STARK ด้วยการโอนเงินค่าซื้อสินค้าออกไปยัง “เอเชีย แปซิฟิก ดริลลิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง” ที่ไม่ใช่คู่ค้า ในปี 65 จำนวนมากถึง 10,451 ล้านบาท และในปีเดียวกันมีการโอนเงินกลับมายัง เฟ้ลปส์ ดอด์จ ราว 6,000 ล้านบาท อ้างว่ามาจากการขายสินค้าของบริษัทย่อย

จากข้อมูล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า บริษัท เอเชีย แปซิฟิก ดริลลิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ยังเปิดกิจการอยู่ จัดตั้งเมื่อ 15 ก.ค. 2553 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท โดยรายงานงบการเงินปี 65 บริษัทขาดทุน 71 ล้านบาท มีรายได้รวม 464.9 ล้านบาท

แต่ที่น่าสนใจคือ รายชื่อกรรมการบริษัท พบบุคคล 2 ราย นายวิฑูรย์ สุริยารังสรรค์ และนายกิจจา คล้ายวิมุติ ซึ่งในรายของนายวิฑูรย์ จากการสืบค้นพบความเกี่ยวโยงกับ STARK โดยเมื่อ 19 เม.ย. 66 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท STARK ได้แต่งตั้งให้ นายวิฑูรย์ เข้าดำรงตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท ภายใต้รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายวนรัชต์ ตั้งคาราวคุณ ผู้ถือหุ้นใหญ่สุดใน STARK