Lộc Trời giảm lãi 94% sau kiểm toán, chủ tịch nhận thù lao gấp 6 lần năm cũ

Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (mã chứng khoán: LTG) công bố báo cáo năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernest & Young Việt Nam.

Theo kết quả kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của tập đoàn chỉ đạt gần 16,5 tỷ đồng, giảm 94% so với báo cáo công ty tự lập, tương ứng công ty mất 248,5 tỷ đồng. So với năm trước, lợi nhuận cũng giảm 96%.

Theo giải trình của doanh nghiệp, lợi nhuận sau kiểm toán giảm sâu so với báo cáo tự lập do nhiều yếu tố. Các khoản giảm trừ doanh thu giảm 19,4 tỷ đồng và giá vốn hàng bán tăng 15,8 tỷ đồng chủ yếu do loại trừ phần chiết khấu thương mại và giá vốn từ các giao dịch bán hàng trong nội bộ tập đoàn chưa được phản ánh phù hợp trong báo cáo tài chính tự lập.

Lợi nhuận từ công ty liên kết giảm 315 tỷ đồng do việc loại trừ lãi từ giao dịch giá rẻ do ảnh hưởng của việc xác định giá trị hợp lý tài sản thuần của công ty liên kết tại ngày mua chưa được phản ánh phù hợp trong báo cáo tài chính hợp nhất tự lập và phần loại trừ lãi chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch trong nội bộ tập đoàn.

Trước đó, vào quý II/2023, Lộc Trời từng công bố lãi đột biến 327 tỷ đồng từ công ty liên kết, sau khi mua công ty liên kết là Công ty cổ phần Lương thực Lộc Nhân.

Tập đoàn Lộc Trời ghi nhận doanh thu bán hàng hơn 16.517 tỷ đồng năm 2023, tăng 39% so với năm trước. Doanh thu lớn nhất đến từ lúa gạo, sau đó là thuốc bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, này phải chịu chi phí tài chính khá lớn, trên 957 tỷ đồngFrom: web game casino. Trong đó, 60% là chi phí lãi vay và 25% là lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái.

Tính tại ngày 31/12/2023, công ty có nợ vay tài chính là 6.308 tỷ đồng, phần lớn là nợ vay ngắn hạn. Số nợ này đã tăng thêm 2.462 tỷ đồng trong năm qua, tương ứng tăng 64%.

Cũng theo báo cáo, ông Huỳnh Văn Thòn – Chủ tịch HĐQT – nhận mức thù lao 3,6 tỷ đồng trong năm 2023, gấp 6,3 lần năm 2022. 4 thành viên HĐQT khác không nhận thù lao. Còn Ban tổng giám đốc và các thành viên quản lý chủ chốt nhận 5 tỷ đồng tiền lương, giảm khoảng 30% so với năm trước.